Dům sv. Františka

Chráněné bydlení § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání:

Posláním celoroční sociální služby Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí je poskytnout osobám se sníženou soběstačností podporu a pomoc s chodem domácnosti, s péčí o svou osobu, se zajištěním stravy a s udržením sociálních kontaktů, a tím podporovat jejich soběstačnost a umožnit jim prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Péče je v maximální míře přizpůsobena domácím zvyklostem uživatelů.

 

Okruh osob (pro koho je služba určena):

Chráněné bydlení je poskytováno osobám nad 30 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení, mentálního onemocnění či kombinací obou postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Vymezení cílové skupiny:

 • Osobám s tělesným postižením - které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (např. ztráta končetin, používání kompenzačních pomůcek - berle, vozík, chodítko),
 • Osoby s mentálním postižením - osoby s lehkou mentální retardací, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
 • Osoby s kombinovaným postižením - osoby s tělesným postižením, v kombinaci s lehkým mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komu není pobytová sociální služba určena:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče
 • Osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb,
 • Osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní poruchu nebo závislost mohou ohrozit, případně   ohrožují, sebe a okolí,
 • Osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách,Osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách,
 • Osobám, které mají Alzheimerovu nemoc,
 • Osobám se stařeckou demencí,
 • Osobám s mentálním postižením (středně těžká a těžká mentální retardace).

 

Čas poskytování služeb v Domově sv. Františka:

Jedná se o pobytové zařízení poskytující podporu a pomoc s chodem domácnosti, s péči o svou osobu, se zajištěním stravy a s udržením sociálních kontaktů.

 

Kapacita:

Domov sv. Františka má maximální kapacitu 37 lůžek.

 • 26 x jednolůžkových bytů - vybavených kuchyňskou linkou s varnou deskou, samostatným sociálním zařízením,
 • 2x dvoulůžkové byty - vybavených kuchyňskou linkou s várnou deskou a pečící troubou a samostatným sociálním zařízením,
 • 2x dva jednolůžkové pokoje se společným sociálním zařízením,
 • 1x jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením.

  

Cíle služby:

1.     Zachování vazeb mezi uživateli služby a jejich rodinami, příbuznými.

2.     Podporovat využívání volné času uživatelů služby.

3.     Pomoci uživatelům v maximální míře zvládnout každodenní péči o sebe sama.

 

Poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního, stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

b) poskytnutí ubytování:

 • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
 • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
 • schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC

 

 Zásady poskytované služby:

Respektování vlastní volby uživatele 
Uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.

Dodržování práv a svobod uživatele, zachování důstojnosti uživatelů
Poskytovatel při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů tak, jak jsou deklarována v Listině základních práv a svobod a v dalších dokumentech. Je zachována mlčenlivost a diskrétnost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pracovníci přistupují ke každému uživateli s úctou a respektem. Službu poskytují taktně a citlivě, aby v uživateli nevyvolávali pocit studu.

 Týmová spolupráce
Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných osob uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

 Všem uživatelům je zajištěno rovné zacházení ze strany pracovníků Domu sv. Františka

 Individualizovaná podpora uživatele

Každý uživatel má služby poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánů k jejich dosažení, tyto cíle a plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.

 Motivace uživatelů

Aktivní působení pracovníků na denní rytmus uživatelů s cílem zlepšit jejich nepříznivou sociální situaci.

 Posilování siciálního začleňování uživatelů

Aktivizace a podpora soběstačnosti

 

 

 

V Domě sv. Františka našli domov staří kněží

V Domě sv. Františka našli domov staří kněží

Veselí nad Lužnicí – Charitní Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí navštívil štáb České televize v rámci pořadu Křesťanský magazín. Jejich reportáž je věnována starým kněžím, kteří se přestěhovali z bývalého českobudějovického kněžského domova právě do tohoto charitního zařízení.

Slavnostní bohoslužba za Charitu

Slavnostní bohoslužba za Charitu

Srdečně všechny zveme na Slavnostní bohoslužbu za Charitu, která se bude konat v úterý 29. května 2018 v Katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. V rámci bohoslužby poděkujeme odcházejícímu řediteli Městské charity České Budějovice Mgr. Josefu Hesovi a přivítáme do funkce jeho nástupce Víta Fialku.

Přání k Velikonocům

Přání k Velikonocům

Přejeme vám požehnané a v radosti a plnosti prožité svátky velikonoční.

Duchovní zastavení  zaměstnanců charit

Duchovní zastavení  zaměstnanců charit

Vedení Diecézní charity Č. Budějovice umožnilo zaměstnancům charit v diecézi předvelikonoční duchovní zastavení na poutním místě Lomec (20. 3.)

Masopust v Domově sv. Františka

Masopust v Domově sv. Františka

V pátek 9. 2. zavítal do Domova sv. Františka masopust.

P. Josef Pius Peterka v Domově sv. Františka oslavil své 90. narozeniny

P. Josef Pius Peterka v Domově sv. Františka oslavil své 90. narozeniny

Mši svatou jako poděkování Bohu za život a kněžskou službu otce Josefa Pia Peterky, OPraem ve čtvrtek 1. března s kněžími, personálem a ostatními spolubydlícími domova sv. Františka sloužil otec biskup Vlastimil Kročil.

Vystoupení Radomíra Švece v Domově sv. Františka

koncert Radomíra Švece

Ve čtvrtek 5.10. v Domě sv. Františka proběhlo hudební vystoupení zpěváka, textaře, skladatele, pianisty a hlavně profesionálního herce Radomíra Švece.

Odkaz sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí

Odkaz sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí

Je středa 4. října a my přijíždíme ve tříčlenné sestavě z Diecézní charity České Budějovice do Veselí nad Lužnicí, do Domu sv. Františka – chráněného bydlení. Právě tady začala mše svatá k poctě sv. Františka z Assisi, kterou celebroval biskup Mons. Vlastimil Kročil.

KONCERT BRATŘÍ EBENŮ SE NEBÝVALE VYDAŘIL

KONCERT BRATŘÍ EBENŮ SE NEBÝVALE VYDAŘIL

V Českých Budějovicích bylo v pátek 6. října vpodvečer v Metropolu a v jeho okolí opravdu živo. Sešly se totiž rovnou tři akce: divadelní představení, předvolební agitační program a benefiční koncert pro charitu.  A kdo přišel právě na koncert, dobře udělal. Hráli totiž „Ebeni“.

Pouť ke svatému Františkovi

pouť ke sv. Františkovi

Srdečně Vás tímto zveme na Pouť ke svatému Františkovi - ve středu 4.10.2017 od 09:30hod. Těšíme se na Vás!